invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Gospodarka Finlandii

    Najwyższa w świecie konkurencyjność i najmniej uciążliwe bariery biurokratyczne i regulacje administracyjne dla nowozakładanych przedsiębiorstw to podstawowe cechy gospodarki fińskiej. Gospodarkę Finlandii zaliczano w 2004 r do najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. Produkt krajowy brutto wyniósł w 2004 r. 149,7 mld. EUR, zaś przypadający na jednego mieszkańca Finlandii w tym samym roku osiągnął 28.700 EUR i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 3,7%.

Prognozy gospodarcze fińskiego Ministerstwa Finansów przewidują, iż w 2006r. PKB wzrośnie o 3%, co ulokuje Finlandię w czołówce państw strefy euro, a stopa bezrobocia spadnie do 7,5%.

W branżowej strukturze tworzenia dochodu narodowego dominującą rolę i odgrywały usługi (55 proc) oraz przemysł (25 proc) i w dalszej kolejności handel, budownictwo, oraz rolnictwo wraz z rybołówstwem i leśnictwem z udziałami wynoszącymi odpowiednio 11, 5 i 4 proc.

U źródeł sukcesów gospodarczych Finlandii leżą między innymi osiągnięcia sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, wysoki poziom rozwoju edukacji i skuteczny system finansowania działalności badawczo rozwojowej, dobrze rozwinięta infrastruktura a także wysoki poziom umiędzynarodowienia fińskiej gospodarki.

Od 1 marca 2002 roku euro jest jedyną oficjalną walutą w Finlandii.. W odróżnieniu od innych krajów Eurolandu Finlandia nie wprowadziła do obiegu monet o nominałach 1 i 2 centów (ceny zaokrągla się do 5 centów).

Handel zagraniczny

Obroty handlu zagranicznego Finlandii wyniosły w 2004 roku 89,06 mld EUR i były o 7% wyższe niż w 2003 roku. Eksport (49,2 mld EUR) był wyższy o 4,1 %, zaś import (38,9 mld EUR) o 10,1 wyższy. Saldo wymiany handlowej było dla Finlandii dodatnie i osiągnęło 10,3 mld EUR. W 2006 r. przewiduje się wzrost eksportu o 6% w stosunku do 2005 r.

Główni partnerzy handlowi Finlandii w 2003 r. to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej (58 proc fińskiej wymiany z zagranicą).

Najwięksi dostawcy na rynek fiński w 2004 r. to:

            Niemcy 14,7 %

            Rosja 13,4%

            Szwecja 10,9%

            Francja  4,7%

            Wlk. Brytania 4,5%

Wśród najważniejszych odbiorców towarów fińskich należy wymienić:

            Szwecję - 11,1%

            Niemcy - 10,8%

            Rosję - 9%

            Wlk. Brytanię 7,1%
          
Nowe kraje członkowskie UE z obszaru Europy Środkowo Wschodniej nie odgrywają jak dotąd poważniejszej roli w obrotach handlowych Finlandii z zagranicą, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na dynamicznie rosnący w 2004 r. polski eksport do Finlandii (+22%). Nasz import spadł tymczasem 0 4%.

 Największy udział w fińskim eksporcie miał, traktowany łącznie, przemysł metalowy, elektrotechniczny i elektroniczny (54%) oraz przemysł celulozowo-papierniczy (25%). Główne grupy towarowe w fińskim imporcie stanowiły: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (36,8%), towary przemysłowe (13%) i paliwa mineralne (12,4%).

Inwestycje zagraniczne

Według danych Banku Finlandii skumulowana wartość inwestycji fińskich na koniec 2004 roku wyniosła 63,05 mld EUR. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Finlandii na koniec 2004 r. osiągnęły wartość 37,6 mld EUR. Największymi inwestorami są firmy z UE oraz Stanów Zjednoczonych.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito