invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Praca w Finlandii


PRZEPISY REGULUJĄCE WARUNKI PODEJMOWANIA ZATRUDNIENIA W FINLANDII PRZEZ OBYWATELI POLSKICH

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej nowych państw członkowskich Finlandia wprowadziła dwuletni okres przejściowy w swobodnym przepływie siły roboczej. Oznacza to, że podejmowanie zatrudnienia wymaga uzyskania zezwolenia na pracę (koszt 20 euro). Zezwolenia wydają miejscowe Urzędy Zatrudnienia, o ile uznają, że na zgłoszony wakat nie można znaleźć pracownika na tutejszym rynku pracy, a warunki zatrudnienia będą zgodne z fińskimi przepisami i układami zbiorowymi. O decyzję można wystąpić przed lub po przyjeździe do Finlandii. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można wypełnić na stronach internetowych Ministerstwa Pracy: www.mol.fi/finnwork.  W Polsce wnioski o wydanie zezwolenia na pracę przyjmuje Ambasada Finlandii, adres ul. Chopina 4/8 00-559 Warszawa, tel 22-6294091, fax 6213412.
 Ograniczenia nie dotyczą osób:
 1. które w momencie wejścia w życie regulacji przejściowych, czyli 1 maja 2004 roku,  pracowały już w Finlandii na podstawie przyznanego zezwolenia na pobyt i pracę opiewającego nieprzerwanie na okres co najmniej 12 miesięcy i nadal pozostają na rynku pracy,
 2. którym w okresie obowiązywania regulacji przejściowych przyznano opiewające nieprzerwanie na co najmniej 12 miesięcy zezwolenie na pobyt i pracę i które pozostały na rynku pracy,
 3. które nie będąc obywatelami Unii Europejskiej lub państw o podobnym z nimi statusie (dotyczy obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii)  miałyby prawo podejmowania zatrudnienia bez konieczności uzyskiwania opinii Urzędu Zatrudnienia,
 4. którym przyznano zezwolenie na pobyt z innych względów niż praca zarobkowa,
 5. które pracodawca mający siedzibę w Polsce deleguje do pracy w Finlandii w oparciu o zasadę swobodnego przepływu usług.
 6.  
Obywatele polscy zatrudnieni w Finlandii w oparciu o przepisy przejściowe w swobodnym przepływie siły roboczej (Laki Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 309/2004) nie mają prawa rejestrowania się w fińskich urzędach pracy jako bezrobotni poszukujący zatrudnienia.

Zgodnie z nową Ustawą o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2004 roku, od cudzoziemców podejmujących prace sezonowe w rolnictwie na okres do trzech miesięcy nie będzie wymagać się zezwolenia na pracę. Ułatwienia dotyczą zbioru runa leśnego, prac na plantacjach warzyw i owoców oraz farmach zwierząt futerkowych.

Pracownikowi polskiemu zatrudnionemu przez firmę fińską przysługują takie same prawa wynikające z fińskiego ustawodawstwa pracy, jak i pracownikowi fińskiemu.  Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub pracownika, musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę. W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia i wynosi na podstawie fińskiej Ustawy o umowach pracy (Työsopimuslaki 26.1.2001/55):

Wypowiedzenie  przez pracodawcę:
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia do jednego roku,
 • 2 miesiące - przy okresie zatrudnienia od 1 do 5 lat
 •  miesiące - przy okresie zatrudnienia od 5 do 9 lat
 • 4 miesiące - przy okresie zatrudnienia od 9 do 12 lat
 • 5 miesięcy - przy okresie zatrudnienia od 12 do 15 lat 
 • 6 miesiące - przy okresie zatrudnienia ponad 15 lat

Wypowiedzenia przez pracownika:
 • 14 dni  - przy okresie zatrudnienia do roku,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia od 1 do 10 lat
 • 2 miesiące - przy okresie zatrudnienia ponad 10 lat

Na podstawie Ustawy o urlopach rocznych (Vuosilomalaki) pracownikowi polskiemu przysługuje podobny wymiar urlopu, jak i pracownikowi  fińskiemu
 • 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc.  Jeżeli zatrudnienie trwało dłużej niż rok, pracownik uprawniony jest do 2,5 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc, czyli 30 dni roboczych urlopu rocznie (wliczając soboty)
 • Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za urlop.  Jeśli pracownik nie może wykorzystać urlopu np. z uwagi na ustanie stosunku pracy, wówczas otrzymuje rekompensatę odpowiednią do wynagrodzenia przysługującego mu w czasie urlopu.

W przypadku gdy Polak  przyjeżdża do Finlandii jako pracownik delegowany do pracy przez firmę polską w oparciu o zasadę swobodnego przepływu usług, stosuje się wobec niego wyłącznie ustawodawstwo polskie.
W wielu branżach  pracodawcy i organizacje pracownicze zawierają zbiorowe umowy pracy na innych warunkach zatrudnienia niż wynika to z  prawa pracy.  Na ogół umowy takie są pod względem warunków zatrudnienia korzystniejsze dla pracowników, aniżeli umowy zawarte wyłącznie w oparciu o wymogi prawa pracy.
 Umowa o pracę zawiera warunki zatrudnienia uzgodnione między pracodawcą  a pracownikiem.  Umowa o pracę może być zawarta bądź na piśmie, bądź  ustnie.  Preferowana jest forma pisemna.

LINKI
Ministerstwo Pracy  www.mol.fi
Foreigners working in Finland 
Are you planning to move to Finland?
Guide for Foreigners working in Finland  
 Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito