invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

KRS

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym


Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in.:

1.  spółki jawne,
2.  spółki partnerskie,
3.  spółki komandytowe,
4.  spółki komandytowo-akcyjne,
5.  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
6.  spółki akcyjne,
7.  spółki europejskie,
8. przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
9.  oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.) zakłada jednolite postępowanie rejestrowe, wspólne dla wszystkich podmiotów, na których ciąży obowiązek wpisu do KRS. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które są jednocześnie sądami rejestrowymi obejmującymi swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Rejestr prowadzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji o sytuacji prawnej zarejestrowanych podmiotów, z uwzględnieniem aspektów finansowych oraz sposobie reprezentowania podmiotu gospodarczego.


Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w KRS oraz uzyskania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych wpisanych do rejestru. Wpisy do KRS podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:


• informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
• zaległościach wobec ZUS,
• wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.


Wniosek o wpis do rejestru składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Formularz jest dostępny w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć:


• uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta,
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,
• odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi,
• dowody uiszczenia opłaty sądowej od wpisu sądowego oraz opłaty na rzecz Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

 

Pliki do pobrania

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych - informacje szczegółowe

 

Umowy bilateralne ratyfikowane przez Polskę w latach 90-tych

Państwo Data podpisania
umowy
Albania 1993
Argentyna 1992
Australia 1992
Austria 1989
Bangladesz 1999
Belgia i Luxemburg 1991
Białoruś 1993
Bułgaria 1995
Kanada 1990
Chile 2000
Chiny 1989
Chorwacja 1995
Cypr 1993
Republika Czech 1994
Dania 1990
Egipt 1998
Estonia 1993
Finlandia 1998
Francja 1990
Niemcy 1990
Grecja 1995
Węgry 1995
Indie 1997
Indonezja 1993
Iran 2001
Izrael 1992
Włochy 1993
Kazachstan 1995
Kuwejt 1993
Łotwa 1993
Litwa 1993
Malezja 1994
Mołdawia 1995
Maroko 1995
Holandia 1994
Norwegia 1990
Portugalia 1993
Rumunia 1995
Singapur 1993
Słowenia 2000
Słowacja 1996
Południowa Korea 1990
Hiszpania 1993
Szwecja 1990
Szwajcaria 1990
Syria 1996
Tajlandia 1993
Tunezja 1993
Turcja 1994
Ukraina 1993
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1994
Wielka Brytania 1988
Stany Zjednoczone 1994
Urugwaj 1994
Uzbekistan 1995
Wietnam 1994
Jugosławia 1997
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito