invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Ulgi i preferencje dla inwestorów

 

Zachęty inwestycyjne w Polsce

 

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Możliwe jest łączenie różnych form pomocy publicznej, jednakże suma ulg podatkowych lub dotacji finansowych udzielanych przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej.


 

Dopuszczalną wartość regionalnej pomocy publicznej wyraża się jako procent kosztów kwalifikowanych, w skład, których wchodzą: nakłady inwestycyjne (pomoc na rozpoczęcia inwestycji) lub wartość kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników przez okres dwóch lat (dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy). Przedsiębiorca może otrzymać równocześnie dotacje na rozpoczęcie działalności oraz na utworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem, że całkowita suma udzielonej dotacji nie przekroczy dopuszczalnej sumy pomocy. Dopuszczalna wartość pomocy publicznej definiuje się jako stosunek najbardziej efektywnej wielkości pomocy i najwyższej wartości nakładów inwestycyjnych lub poniesionych przez okres dwóch lat kosztów pracowniczych.

 

Dopuszczalna wysokość pomocy dla każdego regionu wynosi:

 

Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).


Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).


Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

 

I= R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C)

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €,
C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100 mln €.

 

 

Regionalna dotacja inwestycyjna musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej, jeżeli przekracza 75% maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej (duże projekty inwestycyjne), którą może uzyskać przedsiębiorca inwestujący 100 milionów EURO na zasadach opisanych powyżej. W tym przypadku inwestor otrzymuje dotację w momencie zatwierdzenia jej przez Komisję Europejską.

 

 

Dopuszczalna wysokość pomocy dla każdego regionu wynosi:

 

 

 

                                    Region                                                                             Dopuszczalna wysokość pomocy

mazowieckie                                 

15 %

wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie

25 %

pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie

 

35 %

podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

50%

 

 

 

 

 

 

 


 

Ulgi i preferencje dla inwestorów

  

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Pliki do pobrania

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito