invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Kalkulator Inwestycji

Ulgi podatkowe z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
Opis pod formularzem

os.

PLN

%

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Ulgi podatkowe z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych
Opis pod formularzem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Zwolnienie od podatku od nieruchomości 2013r.

m2

m2

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty, na których realizowane są nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w dalszej części, na czas trwania budowy w okresie nie przekraczającym 3 lat, jeżeli w wyniku tej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 5 miejsc pracy,
b) grunty, na których zrealizowano nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostały utworzone miejsca pracy .
2. Zwolnienie, oo gruntów na których zrealizowano nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, następuje w zależności od utworzonych miejsc pracy i wynosi:
a) 12 miesięcy, w przypadku utworzenia od 5 do 10 miejsc pracy,
b) 24 miesiące, w przypadku utworzenia 11 i więcej miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Łączny okres zwolnień, o których mowa w pkt2, nie może przekraczać 24 miesięcy dla jednego przedsiębiorcy.
5. Łączny okres zwolnień, o których mowa w pkt. 1, nie może przekroczyć 36 miesięcy dla jednego przedsiębiorcy .
6. W zgłoszeniu przedsiębiorca zobowiązuje się do :
a) pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych ,
b) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji
c) utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc , przez okres co najmniej 3 lat , od dnia ich utworzenia .
7. Do powyższego zgłoszenia, przedsiębiorca winien dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
b) zgłoszenie rozpoczęcia robót – podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności
c) wypis i kopię mapy ewidencji gruntów.
8. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa pkt.1b winien oprócz dokumentów wymienionych wcześniej dołączyć:
a) pozwolenie na użytkowanie budynku czy budowli lub potwierdzenie przyjęcia do wiadomości faktu rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli, zgodnie z jego przeznaczeniem i informację, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
b) deklarację Rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania nowej inwestycji oraz z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
c) zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (formularze ZUS ZUA) potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w okolicznościach niedopełnienia obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia lub wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia wymogów zwolnienia od podatku od nieruchomości - nie może ubiegać się o ponowne uzyskanie zwolnienia.
10. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito