invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Przewodnik Inwestora

Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z dostępnego na naszej stronie Wirtualnego Przewodnika Inwestora. Przewodnik pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji. 

 

Czynności formalno - prawne związane z rozpoczęciem działalności

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.


Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą definiuje zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.


Ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz do chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z dokonaniem następujących czynności formalno-prawnych:


• złożenie wniosku o wpis do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON,
• otwarcie konta bankowego,
• złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
• rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• zawiadomienie innych instytucji w zależności od uregulowań prawnych,
• uzyskanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli jest wymagane.

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito