invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

NIP

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

 

Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Podmioty te otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków. Numery identyfikacji podatkowej nadawane są także podmiotom będącym, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. NIP podawany jest na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.


Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Dany podmiot może posiadać tylko jeden NIP.


W przypadku osób fizycznych zgłoszenie identyfikacyjne zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.


Podatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą w zgłoszeniu podać pełną i skróconą nazwę, formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer REGON, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywania działalności określony wg obowiązujących standardów klasyfikacji. Ponadto w przypadku oddziałów osób prawnych musi zostać podany NIP oraz inne dane jednostki macierzystej. Natomiast w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych konieczne jest podanie NIP i innych danych dotyczących wspólników.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych są ustawowo zobligowani do dokonania zgłoszenia o nadanie NIP nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji podatkowej, zaś podatnicy VAT lub podatku akcyzowego – przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Wraz z pierwszym zeznaniem podatkowym należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-3 lub NIP-1 w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli podatnik wcześniej takiego zgłoszenia nie złożył, a także zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 lub NIP-1 jeżeli nastąpiła zmiana danych w stosunku do podanych na wcześniej złożonym zgłoszeniu.


Izba skarbowa w Rzeszowie - adresy urzędów powiatowych, w których można pobrać odpowiednie formularze, poradniki, dokumenty.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów
Centrala tel.: (017) 8525277
Faks: (017) 8526608

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

ul. Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów
Centrala tel.: (017) 8751400
Faks: (017) 8642375

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito