invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Opracowania

W niniejszej zakładce znajdą Państwo opracowania i publikacje związane z tematyką inwestycyjną oraz eksportową. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi pozycjami, które mogą dostarczyć wiele cennych wskazówek i informacji.
 

Innowacje w Polsce Wschodniej

Zapraszamy do zapoznania się raportem na temat potencjału innowacyjnego Makroregionu Polska Wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje działające na rzecz rozwoju regionalnego.


 

 

Przewodnik eksportera

Zapraszamy do zapoznania się z opracowniem "Przwednik dla eksportera", publikacją która przybliży kwestie związane z różnymi rodzajami startegii wchodzenia na rynki zagraniczne, a także przybliży różne aspekty dostępu do rynków zagranicznych istotne dla polskiego eksportera. Ponadto zawarto w niej m.in. informacje o wybranych rynkach europejskich oraz zagadnienia eksportowe w województwie podkarpackim.

 

Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na obszarze Polski Wschodniej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

 

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

 

 


Opracowanie "Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim" powstało w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na obszarze Polski Wschodniej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

 

Przewodnik Inwestora - Investor Guide

 


Zapraszamy do korzystania z wydanego w 2014 roku Przewodnika Inwestora, w którym zawarte są bardzo użyteczne z punktu widzenia inwestora informacje dotyczące m. in. form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz czynności formalnoprawnych związanych z zakładaniem firmy. Ponadto opisane są tu formy opodatkowania oraz najważniejsze aspekty prawa pracy. Przewodnik w przystępnyu sposób przybliża także procedury lokalizacyjne, zachęty inwestycyjne w województwie podkarpackim oraz ofertę tutejszych parków technologicznych.

 

Podkarpackie dla inwestorów – analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

 


Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na obszarze Polski Wschodniej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.4. Promocja i Współpraca

 

Podkarpackie dla inwestorów

 


Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012.


Analiza atrakcyjności województwa podkarpackiego zawierająca informacje na temat rynku i kosztów pracy, edukacji w regionie, funkcjonujących klastrów i skupisk przemysłowych, inwestycji w regionie, dostępnych sposobów finansowania inwestycji zagranicznych oraz prawnych aspektów inwestowania w województwie.

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

 

 

 

 


Przewodnik Inwestora

 

Przewodnik Inwestora jest publikacją wydaną i dostępną w chwili obecnej w Centrum Obsługi Inwestora. Porusza takie kwestie jak charakterystyka form działalności gospodarczej oraz bardzo ważne zagadnienia związane z czynnościami formalno – prawnymi potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej, nabywania nieruchomości oraz procedur lokalizacyjnych dotyczących procesu budowlanego. Ponadto przewodnik w sposób szczegółowy opisuje kwestie dostępnych na terenie Polski form opodatkowania i prawa pracy. W ostatnich dwóch rozdziałach ukazane zostały zachęty inwestycyjne dostępne w Polsce a także opis Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS jako najlepszej oferty dla inwestorów w tej części kraju.

 

Wszystkich zainteresowanych treścią publikacji zapraszamy do naszego biura:

 

Centrum Obsługi Inwestora RARR S.A.
ul.Szopena 51

35-959 Rzeszów
tel. 17 852 43 76

 

 


 

 

 

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011

 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) po raz kolejny podjął zagadnienie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych. Do tej pory Instytut opracował dokument pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski”.

Aktualne opracowanie kontynuuje wcześniejszy system ocen, udoskonalając jednocześnie stosowane metody badawcze. W obecnym dokumencie dokonano oceny atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów zagranicznych wszystkich polskich województw oraz podregionów dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Badania zostały zrealizowane przez zespół autorski IBnGR na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przy współpracy z PAIiIZ. Były one również współfinansowane przez Siemens Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

 

 


Twórcza specjalizacja"Analiza potencjału inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010 - 2011". Podstawową techniką badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu niniejszego raportu był „Desk research”, czyli badanie danych zastanych. Użycie tej metody pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy stanu województwa podkarpackiego w latach 2010-2011 na tle innych regionów Polski Wschodniej, Polski oraz Unii Europejskiej. Badanie danych zastanych opierało się na analizie ogólnodostępnych danych statystycznych oraz innych źródeł wiedzy dotyczących opisywanych zjawisk. Wyselekcjonowane zespoły dokumentów i informacji były skrupulatnie analizowane oraz weryfikowane przez zespół badawczy, zgodnie z zasadą triangulacji metodologicznej, którą wykorzystano w takich obszarach jak: pozyskiwanie danych (różne źródła); porównanie danych (różne metodologie, różni badacze); interpretacja danych (różne cele badań). W oparciu o przyjętą metodologię powstało syntetyczne opracowanie pt. „Analiza potencjału inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011”.

 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

Raport „Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku”


Z wielką przyjemnością pragniemy polecić Państwu kolejną publikację z serii Biblioteka COI - „Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku”. Jest to raport na temat stanu inwestycji zagranicznych opracowany przez Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wyrażamy nadzieję, iż publikacja dostarczy Państwu wiele cennych informacji o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w województwie podkarpackim.

Wszystkich zainteresowanych wersją książkową publikacji zapraszamy do naszego biura:


Centrum Obsługi Inwestora RARR S.A.
ul.Szopena51

35-959 Rzeszów
tel. 17 852 43 76

 

Publikacja uzyskała wsparcie w ramach projektu „RARR S.A. – Nowa jakość usług, Międzynarodowe Centrum Współpracy i Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków EFRR, Działanie 1.1.2. SPO – WKP.

 
Flaga Unii EuropejskiejUnia dla przedsiębiorczych
 

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007

 

"Co roku Krajowa Izba Gospodarcza bada nastroje wśród przedsiębiorców we wszystkich regionach Polski, podczas gdy narodowe izby gospodarcze w innych krajach europejskich zadają te same pytania przedsiębiorcom w swoich krajach. Zbiorcze rezultaty dla wszystkich regionów Europy są zestawiane i prezentowane przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli w grudniu każdego roku."

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007, KIG, grudzień 2006 r., Warszawa

Poniżej znajdą Państwo rezultaty przeprowadzonych badań dotyczące całej Polski oraz w podziale na poszczególne województwa. Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania

Rezultaty badań dla całej Polski

Wyniki dla województw

 
Atrakcyjność inwestycyjna Europy

Atrakcyjność inwestycyjna Europy

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej Europy, opracowanym przez Ernst & Young, według którego Polska zajęła piątą pozycję pod względem popularności wśród inwestorów zagranicznych. Europa to atrakcyjny region do lokowania inwestycji, tylko w 2005 r. w krajach europejskich przeprowadzono 3 066 inwestycji zagranicznych, czyli 6% więcej niż w roku poprzednim (w 2004 r. zrealizowano 2 885 projektów). W efekcie powstało 197 tysięcy nowych miejsc pracy, z tego najwięcej, bo aż 37 745 w Polsce. Dwoma najatrakcyjniejszymi lokalizacjami inwestycyjnymi są Stany Zjednoczone oraz Chiny – oba te kraje wskazało 41% respondentów. Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Niemcy oraz Indie wymienione przez 18% badanych. Zaraz za nimi uplasowała się Polska, którą wskazało 15% inwestorów. Pod względem liczby zrealizowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska zajmuje czwarte miejsce (180 projektów). Najważniejszym celem inwestycji pozostaje Wielka Brytania przy 559 projektach i ponad 18% udziale w rynku.

Pliki do pobrania

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2006

 

Mapa możliwości polskiego eksportu

 

„Mapa możliwości polskiego eksportu – kraje pozaunijne” jest adresowana przede wszystkim do eksporterów i firm poszukujących kontaktów gospodarczych w krajach spoza Unii Europejskiej. Publikacja zawiera ważne informacje rynkowe, jak również informacje o barierach i ograniczeniach w dostępie do krajów pozaunijnych. Opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, Instytut Koniunktur i Cen Handlu zagranicznego oraz Wydziały Ekonomiczno-Handlowe Ambasad i Konsulatów RP.

 

How to do business. Investors Guide. Poland

 

Publikacja zawiera przegląd przepisów oraz warunków związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zawiera ona między innymi informacje dotyczące gospodarki Polski, jej infrastruktury, podstawowych regulacji prawnych, jak również podatkowych, zachęt inwestycyjnych oraz integracji z Unią Europejską. Inwestorzy zagraniczni znajdą tu również spis innych niezbędnych źródeł informacji dla biznesu.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

 

Sukces rozwojowy polskich województwInstytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) podjął w niniejszym raporcie problem sukcesu rozwojowego polskich województw. Celem opracowania jest ocena sukcesu rozwojowego polskich województw w latach 1999-2004, a więc w okresie funkcjonowania nowego podziału administracyjnego kraju. Sukces rozwojowy zdefiniowany został w kategoriach zmiany, jaka dokonała się w badanym okresie.

Analizą objęto pięć grup zagadnień stanowiących istotę rozwoju społeczno-gospodarczego:
  • gospodarka,
  • infrastruktura techniczna,
  • kapitał ludzki,
  • warunki życia,
  • funkcjonowanie samorządów.

Publikacja dostępna jest w biurze Centrum Obsługi Inwestora.


 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito